ما زده بودیم
رفته بودیم
به سیم آخر رسیده بودیم
نمی توانم ادامه بدهم
نمی توانم
حداقل اینجوری نمی توانم


ما زده بودیم
رفته بودیم

به سیم آخر رسیده بودیم

نمی توانم ادامه بدهم
نمی توانم

حداقل اینجوری نمی توانم

 

ما زده بودیم
رفته بودیم
به سیم آخر رسیده بودیم

نمی توانم ادامه بدهم

نمی توانم

حداقل اینجوری نمی توانم


جمعه بیست و دوم 6 1387
X